Monitor.co.me

E-mail Ispis PDF
BANKARSKI POJMOVNIK

Kreditni rejting

Kreditni rejting je skup svojstava tražioca kredita, kao što su položaj, imovina, poslovi i perspektiva, na osnovu koje je moguće donijeti ocjenu o njegovoj kreditnoj sposobnosti, koja se dalje može posmatrati sa formalne i materijalne strane.

Formalna kreditna sposobnost odgovara pojmu poslovne sposobnosti iz građanskog i trgovačkog prava, a materijalna kreditna sposobnost procjenjuje se prema objektivnim mogućnostima da se ispune preuzete obaveze. Zbog vlastite sigurnosti, svaka banka koja odobrava kredit pažljivo će ispitati kreditnu sposobnost svojih komitenata, odnosno partnera. Kreditno sposobnim tražiocem kredita smatra se onaj ko osigurava vraćanje kredita u roku, ko ima ažurno i uredno knjigovodstvo, ko iskazuje svoju imovinu i obaveze po stvarnoj vrijednosti i ko ima sređeno finansijsko poslovanje, te odgovara uredno svojim obavezama. Ovo je posebno važno ako je riječ o poslovima kreditiranja u međunarodnoj razmjeni jer su i rizici mnogo veći. Da bi se oni maksimalno otklonili, banke i preduzeća u uslovima nedovoljno dostupnih podataka koriste usluge banaka, komora i specijalizovanih agencija koje obavljaju posebnu službu kreditnih informacija.

Kreditni potencijal

Kreditni potencijal je maksimalni iznos kredita koji može odobriti banka a da pri tome bude likvidna. To sa jedne strane zavisi od visine fondova banke, prikupljenih depozita i međubankarskih kredita i drugih izvora, a sa druge strane, od visine stope minimalne likvidnosti, obavezne rezerve likvidnosti, visine svih drugih obaveznih plasmana banke koje joj određuje Centralna banka. Kreditni potencijal se može posmatrati kao statička kategorija (bez vremenske varijable) i kao dinamička kategorija (prisutna vremenska varijabla), zatim na nivou jedne banke i na nivou svih banaka.

Kreditna sposobnost

Kreditna sposobnost je karakteristika dužnika prema kojima kreditor procjenjuje hoće li mu odobreni kredit biti otplaćen u skladu s ugovorom. Do ocjene kreditne sposobnosti klijenta, banke dolaze na osnovu posebne analize prethodnih kreditnih odnosa banke i zajmotražioca, kao i na bazi svih informacija o tražiocu kredita. Pri emisiji dužničkih vrijednosnih papira emitenti (zajmotražioci) obično sami pružaju dokaze vlastite kreditne sposobnosti jer je to element konkurentske prednosti, i utiče na uspjeh emisije. Kreditnu sposobnost pojedine zemlje procjenjuju i javno objavljuju međunarodne finansijske organizacije, banke i organizacije specijalizovane za analize i informacije o kreditnoj sposobnosti.

 

porto1


porto2

pozovi-sprijeci

monitor-preview

 

Monitor u novom broju donosi

Monitor broj 1426 / 16.februar 2018.   BATINA JE IZ VLASTI IZAŠLA:Pendrek po glavi s...

  

BANER_310X60_

seabreezeuniqa1

logo-hypo-alpe-adria_mneHipotekarna Banka

rekom_baner_150x60mans-markica 


 

Monitor broj 1426

Monitor broj 1425 / 09.februar 2018.   KORUPCIJA U PRAVOSUÐU – SAMO RIJEČ:Crna Go...

 

Monitor broj 1425

Monitor broj 1425 / 9.februar 2018.   MUGOŠA PRED SUDOM: Sjetuj, me Sveto (Zoran Ra...